ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Kielecki Teatr Tańca zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę kwiatów ciętych i kompozycji kwiatowych w sezonie artystycznym 2023/2024.

  1. Kielecki Teatr Tańca (dalej zwany „Zamawiającym”) będzie zamawiał sukcesywnie następujące kwiaty cięte i kompozycje kwiatowe:
  • bukiet mały do 40 cm wysokości z 5-7 kwiatów wraz z dekoracją
  • bukiet średni powyżej 40 cm wysokości z 9-15 kwiatów z dekoracją
  • kosz kwiatowy mały z 20 kwiatów z dekoracją
  • kosz kwiatowy duży z 40 kwiatów z dekoracją
  • kompozycja kwiatowa mała z dowolnej ilości kwiatów z dekoracją (np. na gąbce)
  • kompozycja kwiatowa duża z dowolnej ilości kwiatów z dekoracją (np. na gąbce)
  • pojedyncze kwiaty (np. róże) o długości min. 50 cm

2. Kwiaty i kompozycje kwiatowe będą zamawiane w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024.

3. Kielecki Teatr Tańca będzie zamawiał kwiaty i kompozycje kwiatowe u Wykonawcy w ilościach i rodzajach wynikających z bieżących potrzeb, według zaproponowanej przez Wykonawcę oferty cenowej.

4. W celu ułatwienia Wykonawcy przedstawienia oferty cenowej, Kielecki Teatr Tańca informuje, że w każdym spektaklu bierze udział od kilkudziesięciu do ponad stu artystów. Na widowni zasiąść może ok. 700 osób.

5. Wykonawca złoży ofertę cenową według wzoru wskazanego w załączniku.

6. Zamawiający będzie traktował zdjęcia zamieszczone w ofercie cenowej jako poglądowe. To oznacza, że Wykonawca będzie miał prawo modyfikacji bukietów kwiatowych i kompozycji kwiatowych przy zachowaniu ram cenowych kwiatów.

7. Zamawiający będzie składał zamówienie mailowo najpóźniej do 48 godzin przed terminem dostawy.

8. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen kwiatów i kompozycji kwiatowych do końca okresu dostaw. Jedynie w przypadku szczególnych okoliczności ceny kwiatów i kompozycji kwiatowych Zamawiający i Wykonawca mogą ulec odpowiedniemu podwyższeniu.

9. Spośród złożonych ofert cenowych Kielecki Teatr Tańca wybierze najkorzystniejszą biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, w tym walory estetyczne kwiatów i kompozycji kwiatowych.

10. Kielecki Teatr Tańca zawrze z Wykonawcą umowę, w której zobowiąże się m.in. udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie stoisko kwiatowe przed każdym spektaklem w celu sprzedaży widzom kwiatów (do wręczenia artystom). Montaż i demontaż stoiska będzie leżał w gestii Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykorzystywanie udostępnionego stoiska kwiatowego w innym celu niż ww.

11. Ponadto, Kielecki Teatr Tańca w ramach zawartej umowy udostępni Wykonawcy nieodpłatnie stoisko kwiatowe w siedzibie Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca w celu sprzedaży kwiatów do wręczenia pedagogom i instruktorom tańca na zakończenie roku szkolnego. Montaż i demontaż stoiska będzie leżał w gestii Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykorzystywanie udostępnionego stoiska kwiatowego sprzedaży kwiatów w innym celu niż ww.

12. Kielecki Teatr Tańca w ramach zawartej umowy zobowiąże się również do świadczenia na rzecz Wykonawcy usług promocyjnych tj. zamieszenia logotypu Wykonawcy na swoich materiałach reklamowych, na stronie internetowej, złożeniu podziękowania za oprawę kwiatową przed premierowym spektaklem, wystawieniu roll upa Wykonawcy w foyer teatru.

13. Termin składania ofert cenowych – do dnia 26 sierpnia 2023 r. Ofertę cenową można złożyć osobiście na piśmie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: impresariat@ktt.pl

14. Kielecki Teatr Tańca oświadcza, że przesłane zdjęcia zostaną wykorzystane jedynie do przeprowadzenia niniejszego postępowania.

15. Wykonawca wybranej oferty zostanie powiadomiony o wyborze.

 

 

 

 

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl