RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
(marzec 2024)

Niniejsza informacja jest skierowana do tych osób fizycznych, których dane osobowe Kielecki Teatr Tańca przetwarza w dopuszczony prawem sposób, lecz poinformowanie osoby, której dane dotyczą w inny sposób okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Dane identyfikujące administratora danych osobowych: Kielecki Teatr Tańca – miejska instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Kielce pod numerem 8/04,

Dane kontaktowe: 25-334 Kielce, pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, tel. 41 367 67 12, email: sekretariat@ktt.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Milenę Procko, z którą można kontaktować się pod adresem: m.procko@ktt.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w celu, który wynika z zaistniałych okoliczności i zawsze na podstawie przepisów prawa (art. 6 RODO)

Administrator w zależności od zaistniałych okoliczności może ujawniać przetwarzane dane osobowe innym odbiorcom.

Administrator przetwarza dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu związanego z przetwarzaniem, a po upływie tego terminu – przez okres wynikający z przepisów prawa lub zaciągniętych zobowiązań.

Osobie, której dane administrator przetwarza przysługują prawa określone w przepisach RODO – prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania, prawo od usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie która uważa, że administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie administratorowi danych osobowych w celu ich przetwarzania zależy od zaistniałych okoliczności. Jeżeli jest ono dobrowolne, to osoba musi mieć świadomość, że niepodanie danych może spowodować brak możliwości zrealizowania celu.

Dane osobowe podane administratorowi z inicjatywy własnej osoby, której te dane dotyczą (tzw. dane osobowe niezamówione) administrator usuwa nieodwracalnie po 6 miesiącach od dnia, w którym nastąpiło podanie danych. Dotyczy to najczęściej sytuacji przesyłania administratorowi dokumentów rekrutacyjnych – listów motywacyjnych i curriculum vitae, bez wcześniejszego ogłoszenia rekrutacji.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym – nie stosuje profilowania danych.

Administratorem danych osobowych osób nabywających bilety na spektakle Kieleckiego Teatru Tańca za pośrednictwem serwisu bilety24.pl jest spółka Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 15, 60-275 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000887164, numer NIP 7792524394. Dane kontaktowe administratora: ado@bilety24.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@bilety24.pl

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2024. All rights reserved.

Dyrekcja Kieleckiego Teatru Tańca

Dyrektor
Dr Elżbieta Pańtak
e.pantak@ktt.pl

Zastępca dyrektora
Dr Grzegorz Pańtak
g.pantak@ktt.pl