JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W ELIMINACJACH DO VI KONKURSU TEATRÓW TAŃCA?

 

Prosimy wykonać następujące kroki:
1. Pobrać kartę zgłoszenia i regulamin ze strony: www.ktt.pl/konkurs/
Przesłać w dniach do 19.03.2020 r. pocztą elektroniczną na adres konkurs@ktt.pl:
a) wypełnioną kartę zgłoszenia z riderem technicznym (załącznik nr 1);
b) formularz ZAiKS ( załącznik nr 2);
c) skan podpisanego Regulaminu VI Konkursu Teatrów Tańca oraz
lub
Przesłać tradycyjną pocztą w dniach do 19.03.2020 r. :
a) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia z riderem technicznym (załącznik nr 1);
b) formularz ZAiKS (załącznik nr 2);
c) podpisany Regulamin VI Konkursu Teatrów Tańca;
d) płytę DVD z nagranym spektaklem lub link do całości spektaklu.
Na adres:
Kielecki Teatru Tańca
Kielce, kod 25 – 334, Plac St. Moniuszki 2 B
Dopisek na kopercie: „VI Konkurs Teatrów Tańca”

2. Dokonać opłaty akredytacyjnej oraz opłaty za udział w warsztatach jazzowych do dnia 02.04.2020 r.
Kielecki Teatr Tańca
Kielce, Pl. Moniuszki 2 B
ING Bank Śląski PL 44 1050 1461 1000 0023 6065 3311
 Szczegółowe informacje o opłacie akredytacyjnej otrzymają zespoły zakwalifikowane do VI Konkursu Teatrów Tańca wyłonione w eliminacjach przez Organizatora.
 Informacja ta stanowić będzie dodatkowy dokument przesłany do wiadomości Zespołu wraz potwierdzeniem o zakwalifikowaniu się do VI Konkursu Teatrów Tańca.

  

Regulamin VI Konkursu Teatrów Tańca

§ 1 | warunki ogólne

1. Organizatorem VI Konkursu Teatrów Tańca , zwanego dalej Konkursem jest Kielecki Teatr Tańca, pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Kielce pod numerem RIK 8/2004, NIP 657 25 77 666, REGON 292875338, reprezentowanym przez: Elżbietę Pańtak – Dyrektora.

2. Celem Konkursu jest:
a) konfrontacja dorobku artystycznego;
b) popularyzacja formy ekspresji artystycznej jaką jest teatr tańca;
c) wspieranie działalności teatrów tańca .

3. Harmonogram Konkursu:

a) Termin składania zgłoszeń: do 19 marca 2020r.
b) Wyłonienie uczestników: do 26 marca 2020r.
c) Termin opłaty akredytacyjnej zakwalifikowanych zespołów: do 2 kwietnia 2020r.
d) Termin prób: 16-17 kwietnia 2020r.
e) Termin Pokazów Konkursowych: 18 kwietnia 2020r.
f) Termin Gali Konkursowej: 19 kwietnia 2020r.

4. Informacje o zakwalifikowanych uczestnikach Konkursu ogłoszone będą na stronie: http://www.ktt.pl/konkurs/.

§ 2 | warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia mogą nadsyłać:

a) zespoły artystyczne będące teatrami tańca,
b) zespoły realizujące spektakle taneczne,
c) tancerze/choreografowie realizujący spektakle taneczne.

2. Zgłoszone spektakle powinny:

a) być autorskie;
b) być opracowane w dowolnym stylu i technice technicznej, do dowolnej muzyki;
c) być nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 15 minut;
d) w których występuje: minimum trzech wykonawców, którzy czynnie biorą udział w akcji scenicznej przez cały czas trwania spektaklu; maksymalna ilość wykonawców jest nieokreślona; wszyscy wykonawcy powinni mieć ukończone 15 lat (liczone według roku urodzenia);
e) mieć ograniczoną scenografię, którą mogą ewentualnie wnieść i wynieść wykonawcy spektaklu;
f) swoją realizacją pozwalać na publiczną prezentację z udziałem widowni, w warunkach technicznych dużej sceny (budynek KTT), zgodnych z riderem technicznym (załącznik nr 3).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie opłaty akredytacyjnej:

a) opłata akredytacyjna wynosi: 55 zł od osoby z Zespołu.
b) powinna zostać wpłacona na numer konta:
ING Bank Śląski PL 08 1050 1461 1000 0023 5336 9065.
c) dokonanie opłaty rekrutacyjnej należy zrobić do dnia 2 kwietnia 2020 r.
d) w tytule przelewu należy wpisać ,,Konkurs Teatrów Tańca – akredytacja dla … ( w tym miejscu należy wpisać nazwę Zespołu oraz ilość wykonawców z Zespołu)”.

4. Uczestnicy Konkursu powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie (organizator nie zobowiązuje się do kosztów związanych z ubezpieczeniem uczestników Konkursu).

§ 3 | zgłoszenia

1. Do Konkursu można zgłosić maksymalnie 2 spektakle.
2. Każdy spektakl powinien być zgłoszony jako oddzielna aplikacja.
3. Jeden wykonawca nie może brać udziału w konkurujących ze sobą, zakwalifikowanych spektaklach.
4. Termin i tryb zgłoszenia:
a) zgłoszenia należy nadsyłać do 19 marca 2020r. do godziny 16:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia);
b) zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną – do wyboru:
 pocztą elektroniczną na adres konkurs@ktt.pl bądź
 pocztą tradycyjną na adres: Kielecki Teatr Tańca, Kielce, Plac St. Moniuszki 2B,
kod 25-334 z dopiskiem na kopercie: „ VI Konkurs Teatrów Tańca”;
c) adres strony internetowej, na której dostępny jest formularz aplikacyjny i inne wymagane dokumenty : www.ktt.pl/festiwal .

5. Wymagane elementy zgłoszenia:
a) karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1) – przesłana w tekstowej wersji dokumentu – nie w formie zdjęcia (!) – zawierająca m.in. opis spektaklu, ideę jego powstania, informację o zawartych scenach np.: nagości czy nieodpowiednich dla osób nieletnich, itd.;
b) nagranie całości spektaklu na CD/DVD lub podanie w karcie zgłoszeniowej linku do strony www, na której udostępniony jest cały spektakl;
c) rider techniczny zgłoszonego spektaklu, który stanowi element karty zgłoszeniowej. Powinien zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia próby, m.in.: elementy zastosowanej scenografii, wstępny projekt planów świetlnych (dopasowany do udostępnionych przez Organizatora urządzeń świetlnych), itp.;
d) formularz Zaiks (załącznik nr 2);
e) podpisany regulamin Konkursu (w wersji elektronicznej zeskanowany regulamin).

6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
a) zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa oraz brak podpisów;
b) złożone po upływie wymaganego terminu;
c) zespołów/osób, które nie spełniają warunków uczestnictwa w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 1 ;
d) spektakli, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności zapisanych w § 2 pkt. 2;
e) zespołów/osób, które zgłoszą więcej niż dwa spektakle.

7. Zgłoszone spektakle będą wybierane do Konkursu przez Organizatora.

8. Organizator wybierze 12 aplikacji a wyniki ogłosi na stronie www.ktt.pl/konkurs/ , w dniu 26 marca 2020r.

§ 4 | przebieg prób technicznych, pokazów oraz gali finałowej

1. Próby techniczne, pokazy konkursowe oraz gala finałowa odbędą się w Kieleckim Teatrze Tańca, na Dużej Scenie, Kielce, Plac St. Moniuszki 2b.

2. Organizator Konkursu zapewnia scenę teatralną, przygotowaną według ridera technicznego, (załącznik nr 3), garderoby oraz profesjonalną obsługę techniczną.

3. Próby techniczne:
a) terminy prób technicznych na scenie: 16 i 17 kwietnia 2020 r.;
b) harmonogram prób technicznych dla każdego Zespołu zostanie ustalony przez Organizatora;
c) warunki techniczne i czas trwania prób technicznych będą konsultowane przez kierownika sceny konkursowej, Pana Grzegorza Pańtaka, z wykonawcami i będą dostosowane do:
 możliwości technicznych Dużej Sceny KTT (rider techniczny znajduje się na stronie www.ktt.pl/konkurs/ pod nazwą załącznik nr 3 );
 trudności technicznych danego spektaklu;
 czasu trwania spektaklu.

4. Pokazy konkursowe i Gala Finałowa:
a) termin pokazów konkursowych: 18 kwietnia 2020r.;
b) w pokazach konkursowych weźmie udział 12 wybranych przez Organizatora aplikacji;
c) pokazy mają za zadanie wyłonić uczestników gali finałowej;
d) będą otwarte dla publiczności i biletowane;
e) w Gali Finałowej weźmie udział, 6, wybranych po pokazach spektakli;
f) Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2020r., o godzinie 15.00.

5. Gala finałowa:
a) Odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2020r.;
b) Spektakle biorące udział w gali finałowej będą oceniane przez Jury- uznanych pedagogów i choreografów;
c) Gala Finałowa będzie otwarta dla publiczności oraz biletowana ;
d) Zespoły biorące udział w Konkursie wchodzą na widownię Gali Finałowej nieodpłatnie;
e) Uroczyste ogłoszenie wyników, tj.: przyznanie zwycięskich miejsc oraz nagród finansowych odbędzie się po Gali Finałowej, w dniu 19 kwietnia 2020r.

6. Organizator zapewnia sobie wszelkie prawa do nagrywania, transmitowania, fotografowania, drukowania, udostępniania, wszystkich materiałów pozyskanych z publicznych pokazów w ramach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi podczas Konkursu w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

7. Uczestnicy Konkursu nie otrzymają honorarium lub tantiem za nagrywanie, transmitowanie, fotografowanie, wywiady.

§ 5 | Sposób oceniania oraz Jury

1. O zwycięzcach Konkursu zdecyduje 3-osobowe Jury, którego skład zostanie podany do wiadomości 14 kwietnia 2020r. na stronie www.ktt.pl/konkurs/ .

2. Ocenie Jury podlegać będą:
 wartości prezentacyjne (kompozycja, technika wykonania, wyraz artystyczny),
 linia dramaturgiczna,
 interpretacja muzyczna,
w dalszej kolejności takie elementy jak: kostiumy, scenografia i rekwizyty.

3. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 6 | Korzyści płynące z uczestnictwa / nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano:
 nagrody finansowe i rzeczowe dla Zespołów ,
 nagrodę dla Choreografa.

2. Pula wszystkich nagród finansowych wynosi 6.000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy).

3. Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej odjęte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Uczestnicy Konkursu będą mieć możliwość odpłatnego, ale uwzględniającego 20% zniżkę wstępu na spektakle wieczorne, wystawiane w ramach XX Festiwalu Tańca 2020.

§ 7 | Rezygnacje

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora.

2. Rezygnacja z udziału w Konkursie nie powoduje zwrotu poniesionej opłaty akredytacyjnej

§ 8 | Postanowienia końcowe

1. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków Konkursu niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu promocji Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin obecny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2020 roku.

Kielecki Teatr TańcaPlac Moniuszki 2B25-334 Kielce
Tel: 41 36 76 712Fax: 41 36 76 911Szkoła Tańca: Tel: 41 34 46 171
sekretariat@ktt.plwww.ktt.pl

Kielecki Teatr Tańca © 2021. All rights reserved.